Vastuvõtt

Lisaõpe


Raikküla Kooli lisaõppele jäävate õpilaste õppimisvõimalused

Võttes aluseks Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse § 50 pakub Raikküla Kool lisaõpet lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele, kellel tulenevalt hariduslikust erivajadusest on vaja täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või tööturule minekuks. 


•    Lisaõppele jäämise aluseks on lapsevanema põhjendatud avaldus, mille ta esitab 9. Klassi esimese poolaasta jooksul.
•    Lisaõppele jäämise kinnitab kooli õppenõukogu.
•    Lisaõppele võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal.
•    Lisaõppes osalejale võimaldatakse juhendatud õpet 1050 õppetunni ulatuses. See koosneb üldhariduslikust õppest, kutsealasest ettevalmistusest ning sotsiaalsete oskuste arendamisest.

Raikküla Kooli lisaõppe töökorraldus.


Eesmärk:
•    Õpetada süvendatult õppeaineid, milles on õpilasel vajakajäämised ning mida tal on vaja edasiseks kutseõppeasutuses toime tulekuks.
•    Toetada õpilase karjääriplaneerimist erinevate õppeülesannetega, mis aitavad õpilasel teha valikuid.
•    Toetada õpilase arengut, iseseisva töö oskuste kujundamist, eneseusu suurendamist.
•    Kujundada iseseisvaks toimetulekuks sotisaalseid oskuseid ja luua alus elukestvaks õppeks.
•    Valmistada last ette kutseõppeasutuses õppimiseks.
•    Anda töökogemusi reaalses töökeskkonnas.

 

•    Lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe lisaõppe õpilased veedavad õppeaastas 2 nädalat  Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis, kus neile tutvustatakse kõiki seal õpetatavaid erialasid.
•    Õppetöö tulemused märgitakse e-kooli tunnistusele iga trimestri lõpus. 
•    Õppeaasta lõpus antakse lisaõppe õpilastele õpinguraamat.
 

Lisaõppele jäämise avaldus

Raikküla Kooli lisaõppele jäävate õpilaste õppimisvõimalused

Võttes aluseks Põhikooli ja Gümnaasiumiseaduse § 50 pakub Raikküla Kool lisaõpet lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele, kellel tulenevalt hariduslikust erivajadusest on vaja täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või tööturule minekuks. 


•    Lisaõppele jäämise aluseks on lapsevanema põhjendatud avaldus, mille ta esitab 9. Klassi esimese poolaasta jooksul.
•    Lisaõppele jäämise kinnitab kooli õppenõukogu.
•    Lisaõppele võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal.
•    Lisaõppes osalejale võimaldatakse juhendatud õpet 1050 õppetunni ulatuses. See koosneb üldhariduslikust õppest, kutsealasest ettevalmistusest ning sotsiaalsete oskuste arendamisest.

Raikküla Kooli lisaõppe töökorraldus.


Eesmärk:
•    Õpetada süvendatult õppeaineid, milles on õpilasel vajakajäämised ning mida tal on vaja edasiseks kutseõppeasutuses toime tulekuks.
•    Toetada õpilase karjääriplaneerimist erinevate õppeülesannetega, mis aitavad õpilasel teha valikuid.
•    Toetada õpilase arengut, iseseisva töö oskuste kujundamist, eneseusu suurendamist.
•    Kujundada iseseisvaks toimetulekuks sotisaalseid oskuseid ja luua alus elukestvaks õppeks.
•    Valmistada last ette kutseõppeasutuses õppimiseks.
•    Anda töökogemusi reaalses töökeskkonnas.

 

•    Lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe lisaõppe õpilased veedavad õppeaastas 2 nädalat  Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis, kus neile tutvustatakse kõiki seal õpetatavaid erialasid.
•    Õppetöö tulemused märgitakse e-kooli tunnistusele iga trimestri lõpus. 
•    Õppeaasta lõpus antakse lisaõppe õpilastele õpinguraamat.
 

Lisaõppele jäämise avaldus