Koolielu

Tugiteenused

Tugiteenused Raikküla Koolis

Kui õppimine iseenesest ei suju, on vaja tugiteenuseid. Tugiteenus tagab varajase kitsaskohtade märkamise õppetöös, suhtlemises, käitumises. Raskuste korral saab õpilane sobivat toetust.

Raikküla Koolis on lai tugiteenuste võrgustik:

Kõneravi I – VI klassi õpilastele.

Suulise ja kirjaliku kõne loome, mille eesmärgiks on mõistmisoskuse ja suhtlemise parandamine.

Õpiabirühm – lihtsustatud õppe lapsele

On mõeldud :

 • väljakujunemata õpioskuste – ja käitumishäiretega õpilastele, et oskaks ja julgeks teha iseseisvalt
 • lihtsustatud õppe õpilastele muudatuste tegemiseks mõnes põhiaines.

Individuaalsed õppekavad

 • Toimetuleku- ning hooldusõppe õpilastele arenguvõimaluste arvestamiseks koostöös lapsevanemaga
 • Lihtsustatud õppe õpilastele mõnes põhiaines muudatuste tegemiseks õppetöö sisus

Abiõpetaja

 • Töötab õpetaja juhendamisel, abistab ja TOETAB õpilasi

Teraapiline abi

 • Massaaž
 • Liikumisravi – õues
 • Vesiravi ja soojaravi – hooldusõppele + õpilase vajadusi arvestades
 • Liivateraapia – hooldusõpe, algklassid
 • Muusikateraapia – hooldusõpe
 • Hipoteraapia – hooldusteraapia, toimetulekuõpe, I – VI klass

Arenguvestlused – iga õppeaasta lõpus koostöös lapsevanemaga.

Õpilaskodu

 • Kindel päevarežiim
 • Toitlustamise 4 x päevas
 • Ringidest osavõtt
 • Õpiabi (ettevalmistustund)

Pikapäevarühm – tagab iga päev koju sõitvatele õpilastele järelevalve ja vaba aja sihipärase kasutamise.

Eelkool – 6. -7.aastane laps tutvub enne koolitulekut õpetaja ja õpilastega, kooli kodukorraga.

 • Nõustab tulevasi lapsevanemaid
 • Selgitab erivajadused
 • Pakub tugiteenuseid

Lisaõpe – lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele, kellel tulenevalt hariduslikust erivajadusest on vaja täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või tööturule minekuks. 

Sotsiaalpedagoog

Probleemteemad, millega sotsiaalpedagoog tegeleb:

 • Koolikohustuse täitmine
 • Suhete teemad: õpilane – õpilane, õpilane – õpetaja
 • Psüühikahäiretega õpilased
 • Tõrjutus koolis või peres
 • Teismeliste probleemid
 • Konfliktide korral osapoolte lepitamine
 • Kooli- ja õpilaskodu kodukorra täitmine

Psühholoog

Haridustehnoloog

Haridustehnoloogilise toe pakkumine kooli töötajatele ja õpilastele. Digiajastu vahendite ja võimaluste eesmärgipärane kasutamine õppe- ja kasvatustöös.

Tõhustaud tuge vajavate õpilaste lühikeseks perioodiks kooli vastuvõtmine

Eesmärk:

 • Vaimse taseme määramine
 • Õppimist segavate tegurite selgitamine
 • Õpilaskodu kodukorraga harjumine
 • Tugiteenustega tutvumine
 • Anda lapsevanemale nõu koolivälise nõustamismeeskonna või eriarsti poole pöördumiseks

Maakonna põhikoolide õpetajate nõustamine

Eesmärk:

 • Tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele õppekava koostamine ja õppevara leidmine
 • Õpilastele logopeediline ja erimetoodiline abi
vesiravi