Õppetöö

Raikküla Kooli läbivad teemad


Üldsätted:
Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu kooli tegevuse kaudu.

 • juhtimis- ja majandustegevuses;
 • õppekeskkonna korralduses;
 • õppetöös;
 • õpilaskodu rühmades;
 • huvitegevuses;


Läbivate teemade valdkonnad:
Keskkond ja jätkusuutlik areng 

Teemat käsitletakse 3 valdkonnast lähtuvalt:

 • loodus (keskkonna ja globaalprobleemid);
 • majandus (toimetulek ühiskonnas);
 • kultuur (loodushoid);

Karjääriõpetus ja elukestev areng 

 • omandatakse teadmised võimetekohastest ametitest ja töömaailmast;
 • arendataakse suhtlemis- ja enesekontrollioskusi;
 • luuakse võimalused kutsenõustamiseks ning antakse teavet kutsekoolidest (jm edasiõppimisvõimalustest);

Tehnoloogia ja meediaõpetus 

Läbiva teema eesmärgiks on, et õpilane:

 • omandab võimete piires IT vahendite kasutamise oskused;
 • mõistab IT kasutamisega seotud eetikat;
 • teab IT väärkasutuse tagajärgi;
 • oskab IT abil vajalikku infot hankida;
 • oskab eesmärgipäraselt kasutada nüüdisaegseid tehnoloogiaid;
 • mõistab meedia erinevaid vorme ning oskab neid kasutada vajaliku teabe leidmiseks;

Tervis ja turvalisus 

Õpilased õpivad:

 • käituma seadusekuulekalt;
 • järgima tervislikke eluviise;
 • käituma turvaliselt liikluses;

Kultuur, väärtused ja kõlblus 

Teema käsitlemisel taotletakse, et õpilane:

 • mõistaks ja väärtustaks erinevate kultuuride omapära;
 • kujuneks kultuuriteadlikuks inimeseks;
 • väärtustaks ja järgiks ühiskonnas tunnistatud käitumisnorme;

Üldsätted:
Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu kooli tegevuse kaudu.

 • juhtimis- ja majandustegevuses;
 • õppekeskkonna korralduses;
 • õppetöös;
 • õpilaskodu rühmades;
 • huvitegevuses;


Läbivate teemade valdkonnad:
Keskkond ja jätkusuutlik areng 

Teemat käsitletakse 3 valdkonnast lähtuvalt:

 • loodus (keskkonna ja globaalprobleemid);
 • majandus (toimetulek ühiskonnas);
 • kultuur (loodushoid);

Karjääriõpetus ja elukestev areng 

 • omandatakse teadmised võimetekohastest ametitest ja töömaailmast;
 • arendataakse suhtlemis- ja enesekontrollioskusi;
 • luuakse võimalused kutsenõustamiseks ning antakse teavet kutsekoolidest (jm edasiõppimisvõimalustest);

Tehnoloogia ja meediaõpetus 

Läbiva teema eesmärgiks on, et õpilane:

 • omandab võimete piires IT vahendite kasutamise oskused;
 • mõistab IT kasutamisega seotud eetikat;
 • teab IT väärkasutuse tagajärgi;
 • oskab IT abil vajalikku infot hankida;
 • oskab eesmärgipäraselt kasutada nüüdisaegseid tehnoloogiaid;
 • mõistab meedia erinevaid vorme ning oskab neid kasutada vajaliku teabe leidmiseks;

Tervis ja turvalisus 

Õpilased õpivad:

 • käituma seadusekuulekalt;
 • järgima tervislikke eluviise;
 • käituma turvaliselt liikluses;

Kultuur, väärtused ja kõlblus 

Teema käsitlemisel taotletakse, et õpilane:

 • mõistaks ja väärtustaks erinevate kultuuride omapära;
 • kujuneks kultuuriteadlikuks inimeseks;
 • väärtustaks ja järgiks ühiskonnas tunnistatud käitumisnorme;